Trân trọng
cảm ơn!

Lý Club Sài Gòn đã nhận được thông tin đặt dịch vụ của Quý khách, chúng tôi sẽ liên hệ sớm với Quý khách theo số điện thoại / email. Vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết qua email của Quý khách.
Lý Club Sài Gòn tạm đóng cửa để cải tạo không gian mới!
Mở cửa lại trong tháng 5/2021